۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه

خالق جهان کاش شاعر بود


تا همراه خدا می رقصیم


چه کسی این دنیا را به خاک و خون کشید !؟


پرسش


خواب باران دیده ام


به افتخار آزادی